menu

Die Vorschriften

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) Toruńskich Zakładów Graficznych Zapolex Sp. z o.o. z siedzibą w  Toruniu, przy ul. Generała Sowińskiego 2/4, 87-100 Toruń.

 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej http://zapolex.de/, w  tym warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne, zakazy dostarczania treści bezprawnych oraz politykę reklamacyjną.

 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie http://zapolex.de/ i jest dostępny dla każdego, kto korzysta ze strony, w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.

 

§2 Definicje

 1. Określenia użyte w dalszej części Regulaminu pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Generała Sowińskiego 2/4, 87-100 Toruń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000037458, NIP: 8791981227, REGON: 870580021, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.501.000,00 zł, opłacony w całości.

 2. Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Usługi.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony.

 4. Usługa - każda z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony.

 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://zapolex.de/.

 6. Pliki cookies - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

 7. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);

 8. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia.

 

§3 Warunki świadczenia Usług

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.

 2. Usługi są dostępne dla każdego Usługobiorcy, a świadczenie Usług przez Usługodawcę jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem wymagań, o których w § 6 i § 7 Regulaminu.

 3. Usługodawca ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.

 

§4 Działania zabronione

Usługobiorcy zabrania się:

 1. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści mogących spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, w tym w szczególności zabrania się używania lub wprowadzania jakiegokolwiek oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie tych systemów;

 2. wprowadzania do lub przez Stronę treści naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich, a także naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 3. podawania w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych, a także Danych osobowych osób trzecich;

 4. kopiowania, utrwalania, czy jakiegokolwiek innego wykorzystywania treści znajdujących się na Stronie, bez zgody Usługodawcy;

 5. rozpowszechniania nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie.

 

§5 Rodzaje Usług

Na warunkach określonych w Regulaminie Usługodawca świadczy następujące Usługi:

 1. Zapytanie ofertowe;

 2. Kodak InSite.

 

§6 Warunki świadczenia usługi Zapytanie ofertowe

 1. Usługa Zapytanie ofertowe polega na możliwości złożenia przez Usługobiorcę zapytania ofertowego poprzez Stronę, które zostaje poddane oszacowaniu i wycenie przez Usługodawcę, a następnie na przesłaniu przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy wstępnej wyceny dla zlecenia, o parametrach wskazanych przez Usługobiorcę.

 2. Zapytanie ofertowe, ani odpowiedź Usługodawcy na zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w  rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

 3. Usługa Zapytanie ofertowe jest bezpłatna i dostępna dla każdego Usługobiorcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.

 4. Warunkiem skorzystania z usługi Zapytanie ofertowe jest:

 1. wypełnienie przez Użytkownika wszystkich obowiązkowych pól formularza oznaczonych znakiem ‘’*”;

 2. wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesłanie mu informacji handlowej drogą elektroniczną wyłącznie na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe i na dalsze prowadzenie negocjacji handlowych w związku ze złożonym zapytaniem, zgodnie z Uastawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);

 3. pozytywne przejście przez Użytkownika weryfikacji antyspamowej;

 4. kliknięcie przycisku „Wyślij”.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi wyłącznie na te zapytania ofertowe, co do których system Usługodawcy wygenerował informację, że Użytkownik udzielił zgody, o której mowa w ust. 2 lit. b powyżej. W przypadku nieudzielenia zgody, o której mowa wyżej, Usługodawca usunie wszelkie otrzymane dane, w tym Dane osobowe, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania ww. zapytania ofertowego.

 

§7 Warunki świadczenia usługi Kodak InSite

 1. Usługa Kodak InSite jest bezpłatna i dostępna dla Usługobiorcy, któremu Usługodawca udostępnił login i  hasło do korzystania z usługi.

 2. Usługodawca udostępnia login i hasło do korzystania z usługi Kodak InSite wybranym przez siebie Użytkownikom, z którymi współpracuje w ramach odrębnych umów handlowych.

 3. Warunki korzystania z usługi Kodak InSite są przekazywane w wiadomości e-mail, którą Usługodawca wysyła do wybranych Użytkowników przed możliwością pierwszego zalogowania się do usługi. Zalogowanie się do usługi Kodak InSite oznacza akceptację warunków korzystania z usługi Kodak InSite, o których mowa wyżej.

 

§8 Wymagania techniczne i pliki cookies

Dla korzystania ze Strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies (informacje dotyczące rodzaju plików cookies zapisywanych w związku z korzystaniem ze Strony oraz zasad, na jakich Usługodawca wykorzystuje Pliki cookies w związku ze świadczeniem Usług, są dostępne pod linkiem http://zapolex.de/315/polityka-cookies).

 

§9 Zabezpieczenia

Usługodawca stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych przez Użytkowników drogą elektroniczną w  związku z korzystaniem z Usług: Szyfrowanie SSL

 

§10 Reklamacje

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Usług. W przypadku nieprawidłowości działania Usługi Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji na następujący adres e-mail: marketing@zapolex.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać opis występującego problemu i adres e-mail Usługobiorcy, umożliwiający Usługodawcy przekazanie Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację. Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 3. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji o problemie.

 

§11 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.

 2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego regulaminu na Stronie, chyba że Usługodawca zamieści na Stronie komunikat wskazujący na dzień, od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna

 3. Aktualny Regulamin, a także jego wersje archiwalne są dostępne na Stronie.

 

§11 Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

pdfTZG_Zapolex_-_obowiazek_informacyjny_do_rekrutacji.pdf