menu

Projekt UE

Toruńskie Zakłady Graficzne "ZAPOLEX" Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie nr
POIR.03.02.01-04-0025/19-00 ”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników
prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, realizują projekt „Wdrożenie prac B+R celem
uruchomienia produkcji zapachowych produktów poligraficznych w nowej technologii mieszania
mikrokapsułek zapachowych z farbą offsetową UV LED”.

Celem projektu jest:
- wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych na zlecenie Toruńskich Zakładów Graficznych
"ZAPOLEX" przez Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej,
- wdrożenie nowego procesu produkcyjnego zadruku materiałów niechłonnych przy użyciu farby
offsetowej UV LED o walorach zapachowych,
- wdrożenie nowego produktu - zapachowych, wodoodpornych i ekologicznych produktów
poligraficznych wytwarzanych przy użyciu opracowanej w efekcie B+R technologii.

Efektem przedsięwzięcia będzie poszerzenie grona odbiorców, zwiększenie wartości sprzedaży
i umocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Toruńskie Zakłady Graficzne "ZAPOLEX" na
rynku.

Wartość projektu: 21 613 314,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7 907 310,00 PLN